Kinderdagverblijf

Leidsters
De groepen hebben vaste leidsters, zodat uw kind altijd een bekend gezicht om zich heen heeft. Dat geeft een veilig gevoel en zo kunnen kinderen ook sneller wennen. Er werken zowel jonge als oudere medewerkers op de groepen. Samen met u bepalen we hoe we het beste met uw kind omgaan, waarbij we proberen om de opvang zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij uw opvoeding thuis.


Dagindeling
Regelmaat en ritme bieden kinderen houvast en dat schept vertrouwen. Zo heeft elke dag en elke week bij ons in de kinderopvang een vast patroon met daaraan verbonden thema's, de seizoenen van het jaar en de feesten van het jaar.

Voor de baby's geldt dat we ons aanpassen aan hun ritme's. Het ritme schema kunnen ouders doorgeven d.m.v. een boekje.

 

Tijd Activiteit
7.30 -  9.00 Brengen van de kinderen
9.00 -  9.30

Fruit, thee/water (evt. diksap). Gepureerd fruit voor de kleintjes. Liedjes zingen, boekjes lezen of een andere taalactiviteit.

9.30 – 11.30

Verschoonronde. Grotere kinderen toilet. Binnen of buiten spelen. Eventueel knutselen.

11.30 – 12.30

Brood eten + melk drinken. Zingen bijbelse liedjes, bijbelboekje voorlezen. Verschoonronde. Kinderen die slapen worden naar bed gebracht. Kinderen die niet meer slapen spelen binnen of buiten.

15.00 – 15.30 Roosvicee/diksap + crackertje. Boekje voor lezen of een ander taalactiviteit. Spelletje doen.
15.30 – 16.30

Binnen of buiten spelen of activiteit/knutselen

16.30 – 18.00 Verschoonronde, roosvicee/diksap + koekje. Kinderen tot anderhalf jaar kunnen hun warme hap krijgen.    


Verticale groepen
Binnen ons kinderdagverblijf werken we met verticale groepen. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten. De groepen bestaan uit 10 tot 12 kinderen met twee pedagogische medewerkers. Er zijn ook enkele groepen met 6 tot 7 kinderen. Op een enkele groep staat 1 pedagogische medewerker. Ook werken we met stagiaires.


Eten en drinken
Het kinderdagverblijf zorgt, met uitzondering van fles- en dieetvoeding en warm eten (potjes) voor al het eten en drinken.
We stimuleren zo veel mogelijk het eten van gezonde voeding waaronder bruin brood en fruit. Daarnaast proberen we rekening te houden met de eetgewoonten van ieder kind zoals die met de ouders besproken zijn.


Luiers en kleding
Er is een aantal vaste momenten waarop de kinderen gedurende de dag verschoond worden en naar de wc gaan, zoals voor het slapen gaan. Daarnaast worden kinderen natuurlijk verschoond en kunnen zij naar de wc als het nodig is. We letten er daarbij extra op dat kinderen die zindelijk aan het worden zijn in dit proces goed worden begeleid. Alle kinderen nemen hun eigen luiers mee naar het kinderdagverblijf . Voor noodgevallen hebben wij wel luiers op voorraad. Omdat er altijd een ongelukje kan gebeuren willen wij voor iedere kind graag een setje reserve kleren hebben. Om verwisseling van of het zoekraken van kleding te voorkomen is het gewenst dat alle meegegeven spullen worden voorzien van de naam van uw kind.


Veiligheid
Wij waarborgen de veiligheid van uw kind door o.a. jaarlijks een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren en een bewust beleid op het  “Vier ogen- en orenprincipe” te hanteren. De RI&E is een instrument die door  de Kleine Reus wordt uitgevoerd en door de GGD wordt gecontroleerd. De RI&E ligt ter inzage . Het Vier ogen- en orenprincipe houdt in dat ‘de houder van een kindercentrum organiseert de dagopvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassen’.


10 minuten gesprekjes
Elk jaar bieden we een mogelijkheid om met de leidster van uw kind te praten over uw kind. We plannen per kind tien minuten in. Wanneer dit niet genoeg is kunnen we uiteraard meer tijd voor uw kind reserveren.


Beleid met betrekking tot Vier-ogen principe met ingang van 1 juli 2013
Sinds 1 juli 2013 is het vier-ogenprincipe voor alle kinderdagverblijven van toepassing. Dit principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment van de dag een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. De Kleine Reus is transparant, door het vele glas. Je kijkt makkelijk naar binnen op de groepen.


Bij plaatsing van stagiaires wordt voorrang gegeven aan groepen met minder pedagogisch medewerkers, zodat zij eventueel het tweede paar ogen kunnen zijn. Los van deze maatregelen houden wij er rekening mee dat gedurende de gehele dag voortdurende binnenkomst van andere collega's, zoals pedagogisch medewerkers, kantoorpersoneel, leidinggevende en stagiaires mogelijk is.